Monday, February 16, 2015

Daftar Konversi Satuan Fisika | Faktor Konversi (2)


Konversi Massa Jenis
1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3 = 1 kg/L
(1 g/cm^3)g = 62,4 pon/kaki^3

Konversi Gaya
1 N = 0,2248 pon = 10^5 dyne
1 pon = 4,4482 N
(1 kg)g = 2,2046 pon

Konversi Tekanan
1 Pa = 1N/m^2
1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar
1 atm = 14,7 pon/inci^2 = 760 mmHg = 29,9 inciHg = 33,8 kakiH2O
1 pon/inci^2 = 6,895 kPa
1 torr = 1 mmHg = 133,32 Pa

Konversi Energi
1 kW.h = 3,6 MJ
1 kal = 4,1840 J
1 kaki.pon = 1,356 J = 1,286 x 10^-3 Btu
1 L.atm = 101,325 J
1 L.atm = 24,217 kal
1 Btu = 778 kaki.pon = 252 kal = 1054,35 J
1 eV = 1,602 x 10^-19 J
1 u.c^2 = 931,50 MeV
1 erg = 10^-7 J

Konversi Daya
1 daya kuda = 550 kaki.pon/s = 745,7 W
1 Btu/menit = 17,58 W
1 W = 1,341 x 10^-3 daya kuda = 0,7376 kaki.pon/s

Konversi Medan Magnet
1 G = 10^-4 T
1 T = 10^4 G

Konversi Konduktivitas Termal
1 W/m.K = 6,938 Btu.inci/jam.kaki^2.F^o
1 Btu.inci/jam.kaki^2.F^o = 0,1441 W/m.K


Facebook Comments
0 Blogger Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

0 komentar: